Boogschutters van Deventer,

het weer ziet er goed uit voor vanmiddag. Zoals de meesten al gemerkt hebben zijn we een jonge groeiende club en daar horen zo langzamerhand ook wat serieuzere zaken bij. Zeker ook vanuit verzekeringstechnisch oogpunt is het belangrijk dat we een ieder wijzen op de gevaren van boogschieten en de afspraken die we hierbij hanteren. We hebben dat nu steeds tussen neus en lippen iedereen verteld maar het werd hoog tijd om dat eens op te schrijven. Een aantal mensen hebben de tekst al tot zich kunnen nemen en zijn er verbeteringen aangebracht. Het baanreglement en het veiligheidsprotocol (1 document) zijn online te vinden op onze website: https://handboogschietendeventer.nl/baanreglement-en-veiligheidsprotocol/
Of hier onder op de outdoordeventer website zelf

BAANREGLEMENT (sportzaal)

 1. Gebruikers van clubbogen dienen er voor te zorgen dat de door hen gebruikte bogen in afgespannen toestand weer op het rek komen te hangen, alvorens de club te verlaten.
  Geleende pijlen, tabs, armbeschermers e.d. dienen eveneens op de daar voor bestemde plaatsen te worden achtergelaten.
 2. Het ongevraagd gebruiken van privé materialen van anderen is niet toegestaan.
 3. Demontage van onderdelen van clubbogen als vizieren, polsbandjes e.d. is niet toegestaan
 4. Het meenemen van nieuwe geïnteresseerden is een graag gezien fenomeen, maar het is niet toegestaan om zonder overleg nieuwe mensen te voorzien van schietmaterialen, ook niet als het om privé spullen gaat.
  Er wordt pas geschoten na overleg/instructie met/door een instructeur of baancommissaris.
 5. Tijdens de training dienen blazoenen en andere doelen buiten de “hotspots” op de targets geplaatst te worden.
  Dit ter bevordering van de levensduur van de targets.
 6. Schutters die buiten de baan schieten waarop ze staan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor schade die hiervan het gevolg is.
  Bij twijfel is dit ter beoordeling van de baancommissaris, instructeur of bestuurslid indien aanwezig.
 7. Het beschieten van doelen anders dan de reguliere blazoenen, is alleen toegestaan in overleg met de baancommissaris of instructeur.
  Het beschieten van doelen met een duidelijke verwijzing naar menselijke gestalten is (wettelijk) niet toegestaan.
  Dit geldt voor foto’s of andere afbeeldingen, alsook voor poppen van mensen in elke vorm.
  (Ter beoordeling aan de baancommissaris)
 8. Het beschieten van “pijlonvriendelijke doelen” (harde voorwerpen bv.) is niet toegestaan met clubpijlen.
 9. Het is verplicht om afwijkende doelen, en restanten hiervan te verwijderen alvorens de baan/clubhuis te verlaten. Veeg even de sportzaal aan als je als laatste weg gaat.
 10. Blazoenen die van de targets worden verwijderd, dienen te worden opgeruimd en mogen dus niet bij de schietwand achtergelaten worden.
  Het hinderen van medeschutters is niet gewenst (denk hierbij aan lawaai, oponthoud door het schieten van extra pijlen, treuzelen bij de schietwand e.d.). Stilte aan de schietlijn wordt erg gewaardeerd.
 11. De ruimte achter de schietlijn dient vrij gehouden te worden (Helemaal vrij!!).
  Leg koffers, quivers e.d. zoveel mogelijk elders.
  Geen koffers en /of tassen op de grond.
 12. Niet in gebruik zijnde kleding (losliggende jassen e.d.), en bagage (tassen e.d.) horen niet in de sportzaal!
  Maak gebruik van de garderobe of de tafels en stoelen in de kantine.
 13. Schades aan schietmaterialen (ongeacht de eigenaar), of inventaris dienen altijd gemeld te worden (ongeacht de veroorzaker).
  Constateer je iets dat kapot is meld het altijd! Lever de pijlen en/of leg ze op de reparatieplek in de container.
 14. Schiet je niet mee in de zaal zorg dat je je dan ook niet in de zaal bevindt. De ruimte is beperkt en het wordt al snel als rumoerig ervaren. Wacht je beurt af in de kantine als er plek vrijkomt. Het is aan de baancommisaris om meerdere schietgroepen te formeren. Het nuttigen van eet en drinkwaren is in de zaal niet toegestaan.
 15. Aan de achterkant van deur achter in de sportzaal moet een “politie” lint aanwezig zijn met een waarschuwingsbord.
 16. De baancommisaris geeft de baan vrij middels de commando’s: Baan vrij, schutters gereed, schieten maar. Er is 1 baancommisaris!
 17. De baancommisaris eindigt de schietbeurt met de commando’s: Laatste pijl, bogen neer, pijlen halen. Bij het commando laatste pijl mag alleen nog geschoten worden met de pijl die op de boog dan wel in de hand ligt.
 18. Er wordt niet gerend met pijlen in de hand.
 19. Als je niet meer schiet leg je de boog neer en doe je een stap naar achteren
 20. De aanwijzingen van de baancommisaris zijn leidend. De baancommisaris kan een andere commisaris aanwijzen als deze zijn plek verlaat.
 21. Het is niet toegestaan een pijl op te leggen en of de boog te spannen/schieten als er zich in de gevarenzone mensen of dieren bevinden.
 22. Men mag niet omhoog schieten, ook niet met een flu flu pijl.
 23. Een (verenigings)boog mag niet gelost worden zonder pijl.
 24. Het nuttigen van alcohol voor of tijdens het schieten is niet toegestaan.
 25. Er mag alleen met normale pijlpunten geschoten worden, dus geen broadheads. Met blunts alleen op daarvoor geschikte doelen.
 26. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, als deze zich niet houdt aan de regels van dit baanreglement en/of aan de aanwijzingen van de baancommissaris en/of bestuur.
 27. Introducees moeten van te voren aangemeld worden bij iemand van de vaste groep.
 28. Schiet alleen op je eigen target ivm schade aan andermans pijlen, in overleg met de ander is het wel mogelijk.
 29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

BAANREGLEMENT (BUITEN)

 1. Het Baanreglement voor buiten is slechts een aanvulling op het “Baanreglement (Sportzaal)”.
  Ter verduidelijking; alle regels uit het “Baanreglement (Sportzaal)” gelden ook voor de buitenbaan (indien toepasbaar).
 2. Het nuttigen van eet en drinkwaren is op de buitenbaan natuurlijk wel toegestaan.
  Het achterlaten van resten en verpakkingen niet.
 3. De buitenbaan mag alleen worden gebruikt indien er een door het bestuur bevoegd verklaard persoon op de buiten baan aanwezig is.
  Of wanneer er toestemming wordt verleend door een baancommissaris of instructeur, aan een volwassen schutter (deze persoon is dan verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de buitenbaan, en naleving van de regels)
 4. Het is niet toegestaan in andere richtingen te schieten dan in de lengterichting van de baan. Schuin over de baan is echt niet toegestaan.
 5. Alle schutters dienen er zorg voor te dragen dat er geen pijlen over of langs de vangnetten gaan.
 6. Voor schade aan schietmaterialen gelden de zelfde regels als op de binnenbaan.
 7. Aan het einde van het schietuur ruimen we met zijn allen op. Aan het begin bouwen we de baan gezamenlijk op.
 8. De baan dient altijd netjes, en dus zonder resten van pijlen, doelen, of ander afval, te worden achtergelaten. Denk ook aan terugzetten van bankjes en vuurtonnen.
 9. De verantwoordelijke (sleutelhouder) zorgt er voor dat de zeecontainer goed afgesloten wordt (op slot dus).
  Zorg dat de zeecontainer netjes blijft !!! Zet het terug waar het vandaan komt.
 10. Er wordt altijd vanaf één lijn geschoten (we staan dus naast elkaar).
  Voor het schieten over verschillende afstanden in dezelfde schietbeurt dient men dus de doelen op verschillende afstanden te plaatsen!
 11. “Cloudschieten” is verboden, tenzij wij er nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven en er ruimte is en er instructie is gegeven.
 12. Iedereen gedraagt zich tegenover alle andere aanwezigen, en we respecteren het terrein en de eigendommen van “Outdoor Deventer”.
 13. Alle schutters helpen met het zoeken naar pijlen, ongeacht van wie de vermiste pijlen zijn.
 14. We dragen zorg dat de baan is voorzien van de juiste veiligheidsmiddelen, 3 waarschuwingsbordjes, politielint en vangnetten.
 15. Er wordt rekening gehouden met wandelaars en loslopende honden. Deze benaderen we normaal en we zijn ons bewust van de gevaren van onze hobby.
 16. Het plaatsen van 3d targets gaat altijd in overleg een baancommisaris. In verband met mogelijke afketsers moeten deze goed geplaatst worden.